Natomiast marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie odzysku odpadów wydaje taką decyzję wówczas gdy działalność dotyczy instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać m.in. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz wskazanie miejsca i sposobu, a także rodzaju magazynowanych odpadów. Oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku oraz wskazanie miejsca magazynowania odpadów stanowi obligatoryjny element treści pozwolenia na odzysk odpadów. Przedsiębiorca nie uzyska zezwolenia, jeżeli nie wskaże miejsca odzysku. W pewnych przypadkach nie musi go jednak wskazywać. Dzieje się tak, gdy legalność odzysku odpadów wynika z innych przyczyn niż wydanie decyzji administracyjnej lub innej niż zezwolenie na odzysk odpadów. Na przykład chodzi o zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Również w przypadku, gdy zezwolenie na odzysk odpadów wynika z pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub zatwierdzonego planu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, konieczne jest określenie miejsca wytwarzania odpadów.

Należy wskazać na różnicę występującą w sytuacji, gdy odzysk odpadów jest prowadzony w instalacji wymagającej wydania pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie zintegrowane obejmuje nie tyle miejsce, co instalację – stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot, i położonych na terenie jednego zakładu lub budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami. We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego nie określa się więc miejsca, w którym prowadzony będzie odzysk odpadów, lecz instalację – tj. położone w określonym miejscu urządzenie lub zespół urządzeń technicznych. Nie stanowi to jednak podstawy do uzyskania blankietowego uprawnienia do prowadzenia odzysku odpadów. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja co do wymogu oznaczenia miejsca magazynowania odpadów. Magazynowanie jest działaniem legalnym, jeżeli odpowiada ustawowo określonym warunkom odnoszącym się do miejsca, czasu, celu i podstawy formalnoprawnej.Miejsce magazynowania odpadów może zostać określone w decyzji administracyjnej, podobnie jak w przypadku zezwolenia na odzysk odpadów. W przypadku gdy określone kategorie odpadów zostały wyłączone spod obowiązku uzyskania zezwolenia na mocy art. 33 ust.4 lub 4a ustawy o odpadach, określenie miejsca magazynowania odpadów jest konieczne, ale następuje w odformalizowanej procedurze. Nie trzeba uzyskać decyzji administracyjnej, a jedynie zgłosić ten fakt właściwym organom administracji – na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności w danym miejscu. Natomiast gdy magazynowanie odpadów wiąże się z ich transportem, ustawa nakazuje zgłosić prowadzenie transportu odpadów staroście właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego transport.