STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy Radziłów podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, iż przedmiotowy akt prawny nie przewiduje zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania osobom uprawnionym, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc w formie posiłku osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362 z późń. zm.).

W ocenie wojewody przyznana radzie gminy kompetencja do określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy w ramach pomocy w formie posiłku obejmuje wskazanie podmiotów zobowiązanych do zwrotu, a także ustalenie kryteriów, w oparciu o które ma ten zwrot nastąpić i w jakiej części. Skutkuje to przyznaniem temu organowi uprawnienia do podejmowania uchwał zawierających w swej treści zapisy dotyczące określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w przypadku przekroczenia przez dany krąg podmiotów wysokości kryterium dochodowego ustalonego przez ustawodawcę bądź radę gminy. Brak powyższej regulacji zdaniem organu nadzoru przesądza o bezprzedmiotowym charakterze podjętej uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 22 lutego 2011 r. NK II.4131.2.16.2011.KK