Resort środowiska poinformował we wtorek, że założenia opracowane zostały po to, aby dostosowywać polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o technologię podziemnego składowania dwutlenku węgla (technologia Carbon Capture and Storage - CCS). Zgodnie z prawem unijnym technologia ta to jeden ze sposobów potencjalnego ograniczenia nadmiernej emisji tego gazu do atmosfery.

"Zrobiliśmy krok w stronę implementacji dyrektywy unijnej o podziemnym składowaniu CO2. Dzięki temu prawu będziemy mogli przetestować czy ta metoda jest bezpieczna, możliwa do wdrożenia w Polsce i ekonomicznie opłacalna" - poinformował we wtorek cytowany w komunikacie wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski.

Jak podało CIR, w projekcie nowelizacji ustawy znajdą się zapisy określające zasady podziemnego składowania dwutlenku węgla. Decyzje dotyczące zgody na podziemne składowanie CO2 będą musiały uzyskać opinię Komisji Europejskiej. Uregulowane zostaną też kwestie transportu i dostępu do sieci, którą będzie transportowany gaz do podziemnego składowiska oraz dostępu do tych składowisk.

W projekcie nowelizacji ustawy zawarte zostaną nowe definicje, m.in.: podziemne składowisko CO2, wyciek dwutlenku węgla, kompleks podziemnego składowania CO2, działania naprawcze. Zmienione będą ponadto brzmienia definicji już istniejących (poszukiwanie, rozpoznawanie, obszar górniczy, m.in.).

Planuje się powołanie Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla (KAPS CO2). Ma być on finansowany przez zobowiązania wieloletnie ustanowione w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wpływy na ten cel będą pochodzić m.in. z opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz jego składowaniu. Zakłada się, że KAPS CO2 corocznie będzie występował do NFOŚiGW o udzielenie dofinansowania.

Koncesje na podziemne składowanie dwutlenku węgla, poszukiwanie i rozpoznawanie będzie udzielać minister środowiska. Projekt decyzji, wraz z wnioskami o udzielenie koncesji, będą opiniowane przez Komisję Europejską. Poszukiwanie kompleksów podziemnego składowania gazu ma być prowadzone w obrębie wyznaczonego w koncesji obszaru. Dla podziemnego składowania CO2 będą natomiast wyznaczone obszary i tereny górnicze. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania CO2 będzie musiało być poprzedzone opinią wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku o udzielenie koncesji niezbędny będzie plan zagospodarowania składowiska.

W projekcie ustawy znajdą się szczegółowe zapisy dotyczące powodów odmowy wydania koncesji oraz jej wygaśnięcia. Zostanie utworzony też rejestr zamkniętych składowisk dwutlenku węgla.