Możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną pozwoli przedsiębiorcom działającym w budownictwie zmniejszyć koszty, jakie do tej pory ponoszą w związku z prowadzeniem firm.

Przekazywanie ich za pomocą środków komunikacji drogą elektroniczną lub informatycznych nośników danych zamiast na papierze przewiduje projekt założeń do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przekazany przez Ministerstwo Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych. Dokument przekazany w formie elektronicznej powinien być opatrzony zwykłym podpisem elektronicznym identyfikującym nadawcę.

Przygotowywany projekt przewiduje nowelizację ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Procedura regulowana w obecnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego i ustawy o gospodarce nieruchomościami wyraźnie nie zezwala na stosowanie formy elektronicznej i w praktyce stosuje się formę papierową, dlatego autorzy projektu założeń uznali za konieczne doprecyzowanie tej kwestii.

Zaproponowali wprowadzenie przepisu, który będzie umożliwiał wykorzystanie komunikacji elektronicznej przy zawiadamianiu przez inwestora organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Z kolei procedurę zawiadamiania inwestora przez kierownika budowy o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem ma pomóc propozycja wprowadzenia do ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przepisu umożliwiającego dokonywanie tego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Następna propozycja wprowadzenia zmian do prawa budowlanego dotyczy umożliwienia inwestorowi zawiadamiania właściwych organów za pomocą internetu wówczas, gdy informuje on o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego albo projektanta sprawującego nadzór autorski.