Od 3 marca 2011 r. zaczną obowiązywać zmiany w ordynacjach wyborczych.

– Jakie wymogi zostaną wprowadzone odnośnie do list wyborczych – pyta pani Aleksandra z województwa dolnośląskiego.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w wyborach każde ugrupowanie będzie musiało umieścić na swoich listach nie mniej niż 35 proc. osób jednej płci, czyli np. co najmniej 35 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn. Wymóg ten przewidziano w zmienionych regulacjach ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Jeżeli wspomniany wymóg nie zostanie spełniony, to komisja wezwie do usunięcia takiej wady w terminie 3 dni. W wypadku nieusunięcia wady w tym terminie komisja postanowi o odmowie rejestracji listy w całości.

Przepisy zmienionych ustaw będą miały zastosowanie do wyborów zarządzonych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji – z jednym zastrzeżeniem. Otóż do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której nowelizacja ustaw weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 – 4 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 34, poz. 172).