Centralną Ewidencję Przewoźników będzie prowadził minister właściwy do spraw transportu. Trafią do niej te firmy transportowe, którym zostanie cofnięte potwierdzenie zgłoszenia przewozu, a więc te, które nie wywiążą się z obowiązków na nich ciążących. Tak bowiem stanowi nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która dziś wchodzi w życie.

Dzięki utworzeniu ewidencji samorządy będą mogły w szybki i prosty sposób dowiedzieć się, który z komercyjnych przewoźników został pozbawiony prawa do wykonywania przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jeżeli przedsiębiorca będzie figurował w ewidencji, organizator transportu powinien wydać decyzję odmawiającą wydania potwierdzenia. Funkcjonowanie ewidencji ma także zmobilizować przewoźników do rzetelnego wykonywania przewozu. Dane umieszczone w ewidencji będą bowiem jawne i łatwo dostępne – zapoznać się z nimi będzie można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, którą prowadzi minister infrastruktury.

Dane przedsiębiorcy, względem którego wydana została decyzja o cofnięciu potwierdzenia, będą figurować w ewidencji przez okres dwóch lat od dnia wydania ostatecznej decyzji, chyba że wcześniej decyzja ta zostanie uchylona lub unieważniona.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13).