Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, na podstawie którego sąd wydał orzeczenie jest niezgodny z konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, strona będzie mogła żądać wznowienia postępowania w terminie pięciu lat. Termin na wystąpienie z takim żądaniem będzie liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie. W pozostałych przypadkach żądanie wznowienia jest możliwe tylko w okresie dwóch lat, od kiedy orzeczenie stało się prawomocne. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy strona była pozbawiona możliwości działania albo jeśli nie była należycie reprezentowana.

Ustawa jest wykonaniem wyroku TK z 2009 roku (sygn. akt SK6/09) stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu, który stanowił, że w przypadku wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o niezgodności można żądać wznowienia postępowania tylko w terminie 2 lat od uprawomocnienia się wyroku. Taki stan powodował, że wznowienie postępowania nie było możliwe, jeśli TK wydał orzeczenie po upływie 2 lat.