STAN FAKTYCZNY

Rada Gminy Lubawa 8 listopada 2010 roku podjęła uchwałę Nr XLII/244/10 w sprawie ustalenia regulaminu udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy. W pkt 9 załącznika do uchwały radni gminy wprowadzili zapis, w którym przyjęli, iż poza planowanymi zajęciami wymienionymi w załączniku do uchwały Zespół Szkół w Prątnicy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. W ocenie radnych Zespół Szkół powinien ponosić odpowiedzialność za wypadki podczas zajęć szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Prątnicy w okresie roku szkolnego od poniedziałkuk do piątku w godz. 8.00 – 16.00

UZASADNIENIE

W ocenie wojewody zapisy zawarte w załączniku do uchwały zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 grudnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591). Zgodnie z tym przepisem gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Niemniej jednak zdaniem organu nadzoru wskazane upoważnienie mimo że jest bardzo ogólne, nie daje podstawy do regulowania zakresu zawartej w nim materii w sposób dowolny. W szczególności zasady korzystania z obiektu nie mogą wykraczać poza istotę korzystania z niego, w tym zawierać regulacji zawartych w przepisach rangi ustawowej. Rada nie może więc w ramach ustawowego upoważnienia wynikającego ze wskazanego przepisu ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygać o zagadnieniach związanych z wyłączeniem odpowiedzialności określonych podmiotów za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałych w trakcie korzystania z obiektu. O tym bowiem decydują przepisy ustawowe, m.in. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zdaniem organu nadzoru akty prawa miejscowego, jakim jest niewątpliwie przedmiotowa uchwała, nie mogą zawierać regulacji dotyczących odpowiedzialności jakichkolwiek osób, w tym gminy, a także przewidywać zwolnienia z tej odpowiedzialności w sposób generalny.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z 14 grudnia 2010 r. PN.0911-274/10