Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, przedłożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rozporządzenie zmienia niektóre zapisy obowiązujące od 2005 r.

W myśl rozporządzenia użycie siły fizycznej polega na doraźnym, krótkotrwałym ręcznym obezwładnieniu nieletniego, natomiast "zadawanie uderzeń w ramach siły fizycznej" dopuszczalne jest wyłącznie w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób.

Zmieniono dotychczasowy zapis uwzględniający łączne stosowanie wobec nieletnich dwóch środków przymusu bezpośredniego: pasa obezwładniającego i kaftana bezpieczeństwa - osobno zapisano, kiedy stosuje się założenie pasa, a kiedy kaftana. Takie rozwiązanie sprawi, że ich użycie wobec nieletniego będzie bezpieczniejsze. Jednocześnie na osiem godzin określono maksymalny czas stosowania ich. Taki czas powinien wystarczyć na wyciszenie agresywnego wychowanka lub podjęcie decyzji o podaniu mu leków.

Nieletniego należy objąć wzmożonym oddziaływaniem psychologiczno-pedagogicznym

Nieletniego, wobec którego zastosowano środki przymusu bezpośredniego, należy objąć wzmożonym oddziaływaniem psychologiczno-pedagogicznym. Powinno ono zmierzać w szczególności do rozładowania napięcia emocjonalnego i wyeliminowania agresji. Jego zakres i wyniki będą odnotowywane w dokumentacji nieletniego prowadzonej przez zakład lub ośrodek.

Przyjęto, że w protokole zastosowania środka przymusu bezpośredniego trzeba będzie zapisać m.in. przyczynę jego użycia, godzinę i czas stosowania. Dyrektor w ciągu 24 godz. (dotychczas 72 godz.) będzie musiał też zawiadomić odpowiednie instytucje o jego zastosowaniu.

W rozporządzeniu uzupełniono wymagania, jakie powinny spełniać izby izolacyjne: muszą być dźwiękochłonne, ogrzane i oświetlone, a także monitorowane. Monitoring ma zapobiec ewentualnym próbom samobójczym i samookaleczenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, nieletni zostanie poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia skargi na zastosowany wobec niego środek przymusu bezpośredniego. Taką skargę będzie mógł złożyć w ciągu 30 dni od chwili zakończenia stosowania tego środka.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.