Podjęcie zawieszonego postępowania z powodu ogłoszenia upadłości przez pozwanego nastąpi z udziałem syndyka lub zarządcy masy upadłości. Stanie się tak wówczas, gdy w procesie cywilnym będzie chodziło o roszczenia niepodlegające zgłoszeniu do masy upadłościowej. Natomiast jeżeli chodzi o zawieszone postępowanie dotyczące wierzytelności podlegającej takiemu zgłoszeniu, to w przypadku odmowy wciągnięcia wierzytelności na listę w postępowaniu upadłościowym nastąpi podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka masy upadłości. Jeżeli zaś wierzytelność zostanie wciągnięta na listę w postępowaniu przedmiotowym, to proces cywilny zostanie umorzony. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego przez komisję kodyfikacyjną prawa cywilnego, działającą przy ministrze sprawiedliwości.

Zdaniem jej autorów obecnie obowiązujące przepisy prowadzą w praktyce do poważnych komplikacji. Oparto je bowiem na błędnym założeniu, że każdy proces cywilny, w którym pozwany ogłosił upadłość obejmującą likwidację jego majątku, nie może być kontynuowany. Tymczasem, zdaniem projektodawców, nie powinno to dotyczyć procesów, w których dochodzone są roszczenia wynikające z praw podmiotowych bezwzględnych. Jako przykład takiego roszczenia można wskazać roszczenie o zaniechanie naruszenia praw własności intelektualnej. Jak napisano w uzasadnieniu projektu, procesy takie muszą być kontynuowane także po ogłoszeniu upadłości przez pozwanego, gdyż uprawnionemu z tytułu tego typu roszczeń nie przysługuje żadna ochrona jego praw w postępowaniu upadłościowym.