Sejm uchwalił nową ustawę o kierujących pojazdami, która wprowadza nowe kategorie praw jazdy.

– Czy jednak w dalszym ciągu będzie można uzyskać kartę rowerową – pyta Ewa z Lubartowa.

Sprawdzenia umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową będzie dokonywać nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, policjant lub policjant w stanie spoczynku, który będzie miał specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego – wynika z ustawy o kierujących pojazdami, którą została podpisana 25 stycznia 2011 r. przez prezydenta. Zgodnie z tymi przepisami umiejętności młodych rowerzystów sprawdzi także zawodowy egzaminator lub instruktor.

Ustawa o kierujących pojazdami przewiduje, że karty rowerowe będą nieodpłatnie wydawane przez dyrektorów szkół lub dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i szefów ośrodków szkolenia kierowców prowadzących zajęcia z dziećmi.

W dalszym ciągu o kartę rowerową będzie się mogło ubiegać dziecko w wieku 10 lat. Jednak karty rowerowej nie będą musiały uzyskiwać osoby, które skończyły 18 lat.

Wymagania do uzyskania karty rowerowej, wzór karty rowerowej, sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami, ubiegających się o wydanie karty rowerowej oraz kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami określą w drodze rozporządzenia minister właściwy ds. transportu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie roku od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7, 8, 17, 65 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.