Zgodnie z ordynacją wyborczą prawo wybierania radnych rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają nie tylko obywatele polscy, ale także obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi. Muszą oni jednak spełniać określone kryteria. Po pierwsze najpóźniej w dniu głosowania powinni mieć ukończone 18 lat, a ponadto stale zamieszkiwać na obszarze danej gminy. Poza tym nie mogą być pozbawieni prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami. Obywatele Unii Europejskiej mogą również kandydować na radnego do rady gminy. Warunkiem jest posiadanie prawa wybierania do rady oraz niepozbawienie prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami. Obywatel UE nie ma natomiast prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Osoba taka, jeśli chce wziąć udział w wyborach, musi zostać wpisana do rejestru wyborców. Taki wpis odbywa się na wniosek, który powinien zostać złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Będzie to kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek o wpis na listę wyborców. Poza tym doręcza się także pisemną deklarację, w której osoba chcąca wpisać się do rejestru wyborców określi swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W deklaracji powinno znaleźć się również oświadczenie, że osoba taka zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia posiada czynne prawo wyborcze. W przypadku gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, może podać inny ważny dokument, który poświadcza zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty, jakie są wymagane od obywatela Unii Europejskiej, powinny być sporządzone w języku polskim albo muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

PRZYKŁAD

Jakie dane należy zamieścić we wniosku o wpis do rejestru wyborców

We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy, a jeśli ma inny adres zamieszkania, to również jego adres zameldowania na pobyt stały.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. nr 95, poz. 602 ze zm.).