Jeśli osoba, która należała do komisji wyborczej, podpisała zgodę na kandydowanie na radnego, to z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby należące do najbliższej rodziny kandydata.

Będą to osoby, które są zstępnymi, wstępnymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych lub przysposobionych w stosunku do osoby kandydującej. Zstępnymi są dzieci, wnuki, prawnuki. Przez wstępnych należy rozumieć rodziców, dziadków, pradziadków. Natomiast jeśli chodzi o małżonków, to będą to osoby, które zawarły związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz nadal w nim pozostają. Rodzeństwem będzie zarówno rodzeństwo rodzone, czyli osoby mające wspólną matkę i ojca, oraz rodzeństwo przyrodnie, to znaczy osoby mające wspólnego ojca lub wspólną matkę. Małżonkami zstępnych będą małżonkowie dzieci, wnuków, prawnuków. Natomiast małżonkami przysposobionych będą małżonkowie osób przysposobionych przez kandydata.

Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej kandydat na radnego gminy nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej. Jednakże może on być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej. Jeśli chodzi o kandydata na radnego powiatu, to nie może być członkiem powiatowej i obwodowej komisji wyborczej, a może natomiast być członkiem gminnej i wojewódzkiej komisji wyborczej. Jeśli osoba chce kandydować na radnego województwa, to nie może być członkiem wojewódzkiej i obwodowej komisji wyborczej. Prawo pozwala jej na uczestnictwo w gminnej i powiatowej komisji wyborczej.

Zakazy obejmują również kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zgodnie z przepisami taka osoba nie może być członkiem komisji wyborczej w gminie, w której kandyduje. Nie ma jednak przeszkód, aby kandydat był członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz gminnej i obwodowej komisji wyborczej w innej gminie niż ta, w której kandyduje.

Przepisy ordynacji wyborczej przewidują, że zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie zstępnych lub przysposobionych kandydata na radnego gminy nie mogą być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje dany kandydat pozostający z tymi osobami w rodzinnej więzi. Takie osoby mogą być jednak członkami powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej właściwej dla innego okręgu wyborczego niż okręg wyborczy, w którym kandyduje dany kandydat. Podobne zasady mają zastosowanie w odniesieniu do kandydatów na radnego powiatu oraz województwa.

Osoba, która należy do bliskiej rodziny kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, nie może być członkiem gminnej i obwodowej komisji wyborczej w gminie, w której on kandyduje. Może jednak być członkiem powiatowej i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz gminnej i obwodowej komisji wyborczej w innej gminie.

PRZYKŁAD

Kto nie może być członkiem terytorialnej lub obwodowej komisji

Na obszarze działania danego komitetu wyborczego pełnomocnicy wyborczy i pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych nie mogą być członkami terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Mężowie zaufania nie mogą być członkami terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Ponadto osoby upoważnione do zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów nie mogą być członkami terytorialnej komisji wyborczej, do której upoważnieni są do zgłaszania kandydatów, i członkami obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości wskazanych wyżej komisji terytorialnych.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. nr 95, poz. 602 ze zm.).