Nowe władze samorządowe wybierzemy już za pięć dni. W głosowaniu będą mogły jednak wziąć udział tylko osoby stale zamieszkałe na terenie danej gminy. Samorządowa ordynacja wyklucza bowiem możliwość wybierania burmistrzów czy prezydentów miast na podstawie popularnych w innych wyborach, np. prezydenckich, zaświadczeń o prawie do głosowania. Dokumenty te umożliwiają oddanie głosu w każdym lokalu wyborczym w kraju bądź za granicą. Wszystko przez specyfikę wyborów lokalnych, w których wybierani są przedstawiciele określonych gmin, powiatów i województw.

Tylko do 16 listopada

Tylko wyborca niepełnosprawny będzie mógł sam zdecydować, w którym obwodzie na terenie swojej gminy chce zagłosować. Na złożenie takiego wniosku osoby niepełnosprawne mają czas tylko do jutra (16 listopada). Osoba dopisana do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Oznacza to, że nie będzie mogła więc zagłosować już w swojej macierzystej komisji obwodowej.

Inaczej w szpitalu

Do obowiązków rady gminy należy również utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na której terenie położona jest wymieniona jednostka. Radni decyzję podejmują na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Nieutworzenie takiego obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika tej jednostki. Jednocześnie w takich obwodach głosowania komisja wyborcza może, w uzgodnieniu z gminną komisją wyborczą, ustalić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Oznacza to, że głosowanie może się rozpocząć później niż o godzinie 8.00 i zakończyć przed godziną 22.00, jednak nie wcześniej niż po oddaniu głosu przez wszystkich wyborców ujętych w spisie.

Błędy w spisie

W praktyce może się jednak zdarzyć, że nasze nazwisko nie będzie widniało w spisie wyborczym zawierającym wykaz osób uprawnionych do wybierania samorządowców. W takiej sytuacji, jeżeli w sposób oczywisty z dokumentu tożsamości będzie wynikało, że dana osoba zamieszkuje na terenie gminy, to będzie istniała możliwość potwierdzenia tego faktu. W urzędach samorządowych będą dyżurowały osoby z wydziałów ewidencji, których zadaniem będzie wyjaśnianie wszelkiego rodzaju nieporozumień. – Generalnie jednak każdy wyborca powinien sprawdzić wcześniej spis wyborców i w ten sposób upewnić się, że będzie mógł bez problemów głosować – informuje Stefan Jan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Gdyby jednak okazało się, że w nim nie figuruje, to służy mu prawo wniesienia reklamacji. W wyniku rozpatrzenia reklamacji organ, który sporządził spis wyborców, uzupełnia lub prostuje spis, skreśla ze spisu osobę, której reklamacja dotyczy, bądź pozostawia reklamację bez uwzględnienia. W każdym jednak przypadku jest zobowiązany do doręczenia reklamującemu decyzji wraz z uzasadnieniem. Gdy i ona nie przyniesie skutku, wyborca może złożyć skargę do sądu rejonowego. Należy bowiem przypomnieć, że spis wyborców trafi do przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dopiero w przededniu głosowania. Jest to więc ostatni moment, aby zweryfikować, czy nasze dane zostało umieszczone w spisie.

Kalendarz wyborczy na ostatni tydzień kampanii

Do 16 listopada 2010 r.

● składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada 2010 r.

● zakończenie kampanii wyborczej o godz. 24

20 listopada 2010 r.

● przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010 r.

● głosowanie w godz. 8 – 22

Podstawa prawna

Ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190).