Zmieniona umowa nie wiąże klienta, dopóki nie zostanie mu doręczona. Ponadto konsument powinien zostać powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przez przedsiębiorcę zmianach. Ma on bowiem prawo odstąpić od umowy, jeżeli nie akceptuje dokonanych zmian w umowie lub regulaminie. Wywieszenie nowego wzorca umownego w siedzibie firmy nie jest skutecznym powiadomieniem o zmianie.

Zgodnie z kodeksem cywilnym firma musi konsumentowi doręczyć nowy wzorzec umowny, a ustalony przez jedną ze stron wzorzec wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony. Warunki wynikające z tego przepisu zostaną wtedy spełnione, gdy strona umowy np. za pośrednictwem poczty doręczy swojemu kontrahentowi zmieniony wzorzec umowy. Należy więc uznać, że w przypadku modyfikacji wzorca już w czasie obowiązywania umowy niewystarczające będzie np. wywieszenie nowego regulaminu w lokalu przedsiębiorstwa albo nawet na stronie internetowej i poinformowanie drugiej strony o tym fakcie. Konieczne jest bowiem doręczenie przynajmniej tych postanowień, które uległy zmianie.

Przedsiębiorca ma prawo zmienić warunki umowy podpisanej z konsumentem. Jednak w takiej sytuacji konsument powinien zostać poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Ma on bowiem prawo odstąpić od umowy, jeżeli zmiany nie akceptuje. Jednakże konsumenci, nie znając swoich praw, często nie reagują, gdy np. dopiero przy okienku bankowym dowiadują się, że za usługę muszą zapłacić więcej niż jeszcze tydzień temu. Warto jednak pamiętać, że klient, któremu nie dostarczono umowy zmieniającej cenę usługi, może domagać się jej wykonania za dotychczasową opłatą.

Konsument jest bowiem związany nowym wzorcem umowy dopiero, kiedy został mu on przedłożony, a umowa nie została wypowiedziana przez konsumenta w najbliższym terminie wypowiedzenia. Zmiana stosunku umownego, czyli np. związanie nowym regulaminem, następuje dopiero z chwilą bezskutecznego upływu terminu wypowiedzenia. Do czasu wejścia w życie zmienionych postanowień kontrahent nie jest zatem obowiązany do ich stosowania, np. płacenia zwiększonej stawki za usługę. Będzie do tego zobowiązany dopiero wówczas, gdy nie wypowie umowy w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Obowiązki operatorów sieci komórkowych zmieniających cennik

Prawo bardzo szczegółowo określa obowiązki przedsiębiorców w przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych. Konsument powinien zostać powiadomiony o zmianie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem jej w życie. Jednocześnie abonent musi zostać poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.

Podstawa prawna

Art. 384 kodeksu cywilnego, ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).