Ministrowie wysłuchają informacji dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego oraz projektu umowy w sprawie określenia stosunków między Polską a Kościołem katolickim. Projekt zakłada likwidację Komisji Majątkowej.

W myśl projektu, sprawy związane z roszczeniami byłyby rozpatrywane na zwykłych zasadach, na drodze sądowej. Podmioty kościelne, państwowe, samorządowe czy prywatne, będące uczestnikami postępowań prowadzonych dotychczas na podstawie przepisów o Komisji Majątkowej w sprawach, w których nie zapadło jeszcze orzeczenie komisji, miałyby sześć miesięcy na wystąpienie o podjęcie zawieszonego postępowania sądowego, a jeżeli nie było ono wszczęte - na wystąpienie do sądu o zasądzenie roszczenia.

W uzasadnieniu do projektu zaznaczono, że powodem decyzji o uchyleniu przepisów regulujących działanie Komisji jest to, że w ostatnim czasie istotnie spadła liczba spraw do niej wpływających.

Komisja Majątkowa, powołana do życia ustawą z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła rzymskokatolickiego, przez ponad 20 lat działalności rozpatrywała wnioski dotyczące przywrócenia lub przekazania własności nieruchomości lub ich części. W jej 12-osobowym składzie zasiadało po sześciu przedstawicieli MSWiA i Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Od początku działalności Komisja rozpatrzyła ok. 2,8 tys. spraw; bez rozstrzygnięcia pozostało jeszcze ok. 240.

Komisja wielokrotnie była krytykowana m.in. za to, że większość decyzji zapadała bez konsultacji z samorządami czy zarządcami nieruchomości. Media donosiły też, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców Kościoła - miały być one zaniżane. We wrześniu pełnomocnik instytucji kościelnych w komisji Marek P. został aresztowany.

Rada Ministrów skieruje też wniosek do prezydenta o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Operacja wojskowa UE w Bośni i Hercegowinie (operacja ALTHEA) prowadzona jest przez siły UE (EUFOR). Ich zadaniem jest nadzorowanie procesu wprowadzania w życie wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton, związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa w tym rejonie. W związku z tym, że aktualnie sytuacja w tych państwach jest stabilna, UE zamierza przekształcić operację wojskową ALTHEA w misję szkoleniowo-doradczą i zredukować jej liczebność.

Do chwili zmiany profilu tej misji polski kontyngent będzie liczył do 250 żołnierzy i pracowników wojska, a jego struktura organizacyjna nie zmieni się. Po transformacji liczebność naszego kontyngentu zostanie ograniczona do 25 żołnierzy i zacznie on realizować zadania doradcze oraz szkoleniowe.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt ustawy o systemie informacji oświatowej, który przewiduje wieloszczeblową organizację przekazywania danych w systemie informacji oświatowej.

System polega na tym, że publiczne i niepubliczne szkoły i placówki oświatowe, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne, w określonych terminach, przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.