•  Prawo lotnicze przed TrybunaŁ Konstytucyjny. Zdaniem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przewidziana w art. 122a prawa lotniczego dopuszczalność zniszczenia samolotu, w przypadku gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa, nie da się pogodzić z konstytucyjną zasadą ochrony życia oraz z zasadami państwa prawnego, a także z zasadą proporcjonalności. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z konstytucją.
    Więcej www.sn.pl
  •  Rzecznik o dowodach osobistych. Rzecznik praw obywatelskich, Janusz Kochanowski zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Władysława Stasiaka o rozważenie możliwości zmiany przepisów tak, by osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogły wymieniać dowody osobiste w konsulatach. Wskazał, że w przypadku osób zamieszkałych w państwach znacznie oddalonych od Polski, podróż do kraju jest kosztowna.
    Więcej www.rpo.gov.pl
  •  SN o odrzuceniu przez prezesa wniosku IPN. Sąd Najwyższy odpowie na pytanie prawne, czy sędziowie w latach 80. wiedzieli, że dekret o stanie wojennym został antydatowany o kilka dni i czy mogli odmówić zastosowania jednego z jego przepisów, o działaniu prawa wstecz. Sędziowie rozstrzygną, czy I prezes SN mógł odrzucić wniosek IPN, uznając go za oczywiście bezzasadny właśnie w kontekście wiedzy historycznej.
  •  Wręczenie delegacji elitarnym prokuratorom. W Belwederze odbędzie się dziś uroczystość wręczenia delegacji prokuratorom elitarnego, nowo utworzonego pionu Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.
    Więcej www.ms.gov.pl
  •  Sprawa byŁego ministra wraca do prokuratury. Do prokuratury wraca akt oskarżenia wobec byłego wiceministra obrony Romualda Szeremietiewa i jego doradcy Zbigniewa Farmusa, którym zarzucono defraudację 74 tys. złotych z kasy Fundacji Niepodległości Polski.

KR