O wywłaszczeniu nieruchomości zadecyduje wojewoda. To w jego kompetencji leży wyznaczanie terenów, na których wznoszone będą wały, poldery lub inne budowle przeciwpowodziowe.

Tak stanowi nowa ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r. nr 143, poz. 963), która weszła w życie 25 sierpnia.

Nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w specustawie drogowej. Dzięki nim możliwe będzie szybkie i sprawne wywłaszczanie z gruntów, na których wznoszone będą instalacje przeciwpowodziowe. Decyzje w tej sprawie wyda wojewoda, a odszkodowanie wypłacane będzie już po rozpoczęciu inwestycji.

Osoby wywłaszczane otrzymają odszkodowanie w wysokości uzgodnionej z wojewodą.

Jeżeli jednak nie uda się dojść do porozumienia w tej kwestii, wojewoda sam zadecyduje o sumie należnej za wywłaszczaną nieruchomość. Będzie miał prawo podjąć taką decyzję, jeżeli negocjacje nie zostaną zakończone w ciągu dwóch miesięcy liczonych od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna.

– Cieszy nas ta zmiana. Dzięki niej nie będzie przeciągających się w nieskończoność negocjacji z właścicielami, którzy nie chcą oddać swoich nieruchomości – mówi Wiesław Pek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Odszkodowanie przyznawane będzie właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (np. użytkownikom).

Wysokość odszkodowania ustalona zostanie według stanu nieruchomości z dnia, w którym wojewoda wydał decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. Jeżeli dotychczasowy właściciel wyda nieruchomość w ciągu 30 dni od daty decyzji, to wówczas wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę równą 5 proc. wartości nieruchomości. Podwyższeniu ulegną także odszkodowania wypłacane za nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny. W takim bowiem przypadku właściciel otrzyma dodatkowe 10 tys. zł.