Zgodnie z art. 179 prawa zamówień publicznych (p.z.p.) możliwość skutecznego wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest uzależniona od posiadania przez wykonawcę interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia. Brak takiego interesu powoduje, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) zobligowana jest oddalić odwołanie skarżącego wykonawcy. Na gruncie wymienionego przepisu KIO rozstrzygała kwestię, czy wykonawca skutecznie wniósł odwołanie od decyzji zamawiającego odrzucającej ofertę tego wykonawcy w sytuacji, w której odwołanie zostało wniesione już po upływie terminu związania ofertą i ważności wadium. W wyroku z 29 czerwca 2010 r.(sygn. akt KIO 1181/10) KIO przypomniała, że interes, o którym mowa w art. 179 ust. 1 p.z.p., uprawniający do korzystania ze środków ochrony prawnej podlega rozpoznaniu w kontekście zaskarżanych czynności zamawiającego bądź jego zaniechań dokonania czynności. W tej konkretnej sprawie czynność zamawiającego podlegająca zaskarżeniu polegała na odrzuceniu oferty odwołującego. Gdyby oferta odwołującego podlegała ocenie merytorycznej, zostałaby uznana za najkorzystniejszą w związku z najniższą ceną zaoferowaną przez tego wykonawcę. Tym samym interes tego wykonawcy doznał konkretnego uszczerbku objawiającego się w utracie dostępu do zamówienia i przewidywanych z tytułu jego realizacji zysków, niezależnie od okoliczności utraty zabezpieczenia wadialnego oferty i upływu terminu związania ofertą na dzień składania odwołania. KIO przypomniała, że chociaż istnienie interesu prawnego po stronie odwołującego podlega weryfikacji na dzień złożenia odwołania, to jednak art. 179 ust. 1 p.z.p. stanowi również o sytuacji, w której wykonawca nie tylko aktualnie ma, ale również miał kiedyś interes w uzyskaniu zamówienia. Taki interes odnoszony do czasu przeszłego – zdaniem KIO – należy odnosić do dnia, w którym dokonana została przez zamawiającego czynność, która w ramach środka ochrony prawnej jest kwestionowana przez wykonawcę.

not. kt