STAN FAKTYCZNY

Uchwałą nr XLVII/226/10 Rady Gminy Końskowola dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Rady Gminy wprowadziła zmiany granic w okręgach poprzez przeniesienie sołectwa Pulki z okręgu wyborczego nr 13 do okręgu nr 8. Jednocześnie radni postanowili, że poprzednia uchwała organu stanowiącego regulująca tę problematykę traci moc.

Z UZASADNIENIA

W ocenie organu nadzoru, przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem art. 92 ust. 1 ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547 z późn. zm.). Zgodnie z nim podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic sołectw, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Dodatkowo zgodnie z ordynacją wyborczą w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo. Sołectwa łączy się w celu utworzenia okręgu wielomandatowego lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Tymczasem w gminnie Końskowola żadna z przesłanek nie nastąpiła, co skutkowało stwierdzeniem nieważności uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 4 czerwca 2010 r. NK.II.0911/195/10