W lipcu 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-271/08, która dotyczyła skargi o stwierdzenie na podstawie art. 226 TWE uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (Komisja Europejska przeciwko Republice Federalnej Niemiec). Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości dotyczy pracowniczego ubezpieczenia pracowników komunalnej służby publicznej.

Wyrok Trybunału potwierdza zastosowanie prawa europejskiego do zamówień na obsługę pracowniczych programów emerytalnych i analogicznie do zawierania umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W doktrynie jednak cały czas trwa dyskusja, czy podmiot zobowiązany do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ma obowiązek stosowania tej ustawy także do umów grupowego ubezpieczenia pracowniczego.

Na podstawie art. 2 pkt 13 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zatem umowa w sprawie zamówienia publicznego musi mieć charakter odpłatny.

Przy umowach grupowego ubezpieczenia pracowniczego stronami są wykonawca (zakład ubezpieczeń) i zamawiający (ubezpieczający), chociaż umowa jest zawierana na rzecz pracowników zamawiającego. Pracownik faktycznie opłaca składkę ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca (zamawiający), pomimo że jest formalnie stroną umowy, ma rolę płatnika, do którego obowiązków należy pobranie i przekazanie składki na konto zakładu ubezpieczeń (wykonawcy). Pracownik musi wyrazić zgodę zarówno na przystąpienie do ubezpieczenia, jak i na zapłatę składki określonej wysokości w formie obciążenia wynagrodzenia. Opisany w umowie ubezpieczenia obowiązek określonego świadczenia po stronie zakładu ubezpieczeń (wykonawcy) konkretyzuje się zatem wobec pracownika, a nie wobec pracodawcy (zamawiającego). W konsekwencji korzyść majątkową uzyskują zakład ubezpieczeń (w postaci składek) oraz pracownicy, a nie pracodawca (zamawiający). Czy zatem mamy do czynienia z zamówieniem publicznym, skoro korzyści majątkowej nie uzyskuje pracodawca (zamawiający), lecz jego pracownicy?