Nowa KRRiT chce się ukonstytuować jak najszybciej. "Zdzwaniamy się z pozostałymi kolegami i ustalamy termin pierwszego posiedzenia. Ja chciałbym, by było to możliwie szybko" - powiedział w środę PAP jeden z członków nowej KRRiT, powołany przez prezydenta Jan Dworak.

Przewodniczący byłej KRRiT Witold Kołodziejski ze swojej strony planuje zwołanie pierwszego posiedzenia nowej KRRiT i formalne przekazanie obowiązków. "Normalnie posiedzenia Krajowej Rady odbywają się we wtorki. Jeśli jednak ze strony nowych członków będzie wola, by odbyło się to wcześniej - jest to możliwe" - powiedział PAP Kołodziejski.

Obowiązkowe dla członków KRRiT jest zawieszenie wszelkiej działalności we władzach stowarzyszeń, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych.

Członkowie KRRiT nie mogą też łączyć swojej funkcji z posiadaniem udziałów albo akcji spółki bądź w inny sposób uczestniczyć w podmiocie będącym nadawcą lub producentem radiowym lub telewizyjnym. Członek KRRiT nie może też podejmować jakiejkolwiek działalności zarobkowej, z wyjątkiem pracy dydaktyczno-naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracy twórczej.

Nowi członkowie KRRiT (jeszcze jako kandydaci) byli też opiniowani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod kątem możliwości dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową. Wszyscy otrzymali opinię pozytywną.

Wynagrodzenie członków Krajowej Rady ustalane jest na podstawie ustawy i rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z nimi członkowie KRRiT otrzymują ok. 9 tys. zł wynagrodzenia, przy czym jest ono niezależne od liczby posiedzeń, w których brali udział.

Poza tym członek KRRiT ma prawo do sekretariatu, i samochodu z kierowcą. Przewodniczący ma także prawo do asystenta.

Do obowiązku członka KRRiT należy udział w posiedzeniach Rady, z "ważnych powodów" zwolnić może z tego obowiązku przewodniczący KRRiT.

Termin, miejsce i proponowany porządek posiedzenia ustala przewodniczący Krajowej Rady, o czym powiadamia jej członków nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem obrad. W nagłych i uzasadnionych przypadkach posiedzenie Krajowej Rady może być zwołane bez zachowania tego terminu.

Ustawa, ani regulamin prac KRRiT nie reguluje jak często jej członkowie powinni spotykać się na posiedzeniach. Dotychczasowa KRRiT odbywała posiedzenia raz w tygodniu, ale - jak podkreśla jej przewodniczący - były to obrady całodzienne.

KRRiT dysponuje obecnie 11 samochodami, z których ostatni został kupiony dwa lata temu. Pozostałe to - według informacji Krajowej Rady - kilku lub kilkunastoletnie Nissany, Skody, Ople czy Daewoo. Dotychczasowy przewodniczący korzystał z Volvo - rocznik 2001.

Biura KRRiT mieszczą się w trzech budynkach, z których jeden jest w zarządzie KRRiT, a pozostałe dwa są wynajmowane. Do KRRiT należy nieruchomość przy ul. Sobieskiego 101 - ponad 580 metrów kwadratowych, na gruncie o powierzchni ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Ponadto KRRiT wynajmuje ponad 2 tys. metrów kwadratowych pomieszczeń w budynkach przy Skwerze ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Krajowa Rada - jak mówi konstytucja - stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Do zadań KRRiT należy m.in. projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji; przyznawanie koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiowych i telewizyjnych; uznawanie za nadawcę społecznego lub odbieranie tego przymiotu; kontrola działalności nadawców.

Jedną z najistotniejszych kompetencji KRRiT jest jednak wybór rad nadzorczych w TVP i Polskim Radiu. Dodatkowo - jeśli wejdzie w życie projektowana przez PO nowelizacja ustawy o rtv - KRRiT zyska m.in. kompetencję powoływania i odwoływania członków zarządu, w tym prezesa w TVP i Polskim Radiu.