Obowiązujące od 9 listopada 2009 r. rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego precyzuje, że nadzór jest sprawowany w formie:

● ewaluacji działalności edukacyjnej szkół i placówek;

● kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli;

● wspomagania pracy szkół i placówek oraz nauczycieli w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Zatem ocena jakości pracy szkoły i kontrola przestrzegania przepisów prawa będą przeprowadzane oddzielnie.

Ważne

Celem ewaluacji będzie ocena pracy szkoły, celem kontroli – sprawdzenie legalności działań szkoły

Ewaluacja zewnętrzna

Działalność edukacyjna szkół będzie oceniana według jednolitych kryteriów. Eksperci ds. ewaluacji zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i podkarpackim będą stosowali te same metody i narzędzia. Ewaluacja zewnętrzna będzie przeprowadzana w obszarach efektów działalności dydaktycznej, procesów zachodzących w szkole, funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym i zarządzaniu.

Załącznik do rozporządzenia w każdym obszarze określa wymagania, które szkoły powinny spełnić. W sumie jest ich siedemnaście. Zespół, a zatem co najmniej dwóch wizytatorów wyznaczonych przez kuratora, będzie zbierać informacje i analizować wyniki egzaminów zewnętrznych, oceniać, czy szkoła diagnozuje osiągnięcia uczniów, oraz sprawdzać ich aktywność i respektowanie norm społecznych. Ewaluacja nie powinna trwać dłużej niż pięć dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Po ewaluacji pracownicy kuratorium wystawią szkole oceny w skali od A do E. W ten sposób określą oni, w jakim stopniu placówka oświatowa spełnia wymagania określona w tym obszarze.

Z kolei w trakcie ewaluacji całościowej szkoła otrzyma siedemnaście informacji o stopniu spełniania wymagań. W ten sposób zamiast jednej oceny powstanie swoista mapa szkoły, wskazująca jej mocne strony i problemy do rozwiązania. Nowe przepisy dają zatem szansę określenia wysokiego poziomu spełniania wymagań również szkołom, które dotychczas były postrzegane jako słabe z uwagi na niskie wyniki końcowych egzaminów (np. spowodowane pracą w trudnym środowisku). Poza analizą wyników uzyskanych na egzaminie wewnętrznym wizytatorzy sprawdzą, czy w szkole diagnozuje się osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

Skala ocen

Ocena A będzie świadczyć o bardzo wysokim poziomie placówki, B – wysokim, C – średnim, D – podstawowym, a E – niskim. W rozporządzeniu scharakteryzowane są tylko oceny na poziomie B i D. Niespełnianie przez szkołę lub placówkę wymagań na poziomie D oznacza ustalenie poziomu E, natomiast spełnianie wymagań na poziomie wyższym niż D, a niższym niż B oznacza ustalenie poziomu C. Spełnianie przez szkołę lub placówkę wymagań na wyższym poziomie niż opisany na poziomie B oznacza ustalenie dla niej poziomu A. Pierwszym bezpiecznym poziomem jest poziom D, tzn. że za jego przyznanie nie są przewidziane żadne sankcje.

Szkoła, która otrzyma ocenę E w obszarze efekty, będzie musiała wprowadzić działania naprawcze monitorowane przez kuratoria oświaty. Oznacza to, że polecą one dyrektorowi szkoły opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Szkoła, która otrzyma ocenę E w innych obszarach niż efekty, musi wdrożyć działania mające na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania samodzielnie. Swoje spostrzeżenia wizytatorzy będą musieli opisać w raporcie. Na jego przygotowanie będą mieli siedem dni. Dyrektorzy szkół będą mieli prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanego raportu.

Szkolenie z nadzoru

W środę 20 stycznia mija termin zgłaszania się dyrektorów szkół i placówek na bezpłatne szkolenia z nowego nadzoru pedagogicznego.