Zmieni się wzór wniosku o wydanie paszportu. Projekt rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów paszportowych przygotował minister spraw wewnętrznych i administracji. Aby potwierdzić swą tożsamość lub obywatelstwo wkrótce wystarczy przedstawić ważny paszport lub dowód osobisty. Gdy ktoś nie posiada ważnego paszportu i nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, organ ustali jego dane na podstawie dostępnych ewidencji lub innych dokumentów zawierających fotografię. Tylko w uzasadnionych przypadkach, np. jeżeli dane zawarte w dokumentach lub w ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa, organ będzie mógł zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów np. odpisów skróconych.

Fotografia składana z wnioskiem paszportowym będzie musiała spełniać szczegółowe wymagania. Ma mieć wymiar 35 x 45 mm i być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Musi odwzorowywać naturalny kolor skóry, mieć dobrą ostrość i pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków. Fotografia ma przedstawiać osobę, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Ponieważ często do kontroli granicznej przy wjeździe do kraju zgłaszają się osoby, które utraciły swój dokument paszportowy podczas pobytu za granicą, w rozporządzeniu uregulowano tryb postępowania w takich przypadkach.