Obecnie obowiązująca ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) nie wymaga już sporządzania wielu analiz. Przepisy nie określają, co może być przedmiotem partnerstwa. Jeżeli spełnione zostaną wymagania ustawowe co do sposobu wynagradzania partnera prywatnego i podziału ryzyka związanego z przedsięwzięciem – partnerstwo jest dopuszczalne. W każdym przypadku stronom umowy w sprawie PPP pozostawiono sporą swobodę, odsyłając do ogólnego systemu prawa obowiązującego w Polsce, a także do dobrych praktyk i wzorców postępowania.

Nowe projekty

Nowe rozwiązania dotyczące PPP według danych Ministerstwa Gospodarki spowodowały że w kraju coraz więcej inwestycji realizowanych będzie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Gospodarki opublikowało właśnie na swojej stronie internetowej listę przykładów zgłoszonych projektów do realizacji potencjalnie w PPP. W opinii wiceministra Adama Szejnfelda, należy promować partnerstwo publiczno-prywatne i zachęcać do niego wszystkich, którzy są zainteresowani podjęciem działalności w tej dziedzinie. Dlatego resort gospodarki prowadzi szeroką kampanię informacyjną. W całym kraju, jak również za granicą, organizowane są konferencje, seminaria i warsztaty poświęcone tematyce PPP, podczas których przedsiębiorcy, samorządowcy oraz instytucje finansowe zachęcane są do wspólnego partnerstwa.

Wybór partnera

Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzi wyłącznie od podmiotu publicznego, wybór partnera odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Najbardziej właściwym trybem wyboru partnera prywatnego będzie tryb dialogu konkurencyjnego. Polega on na tym, że po publicznym ogłoszeniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Ten tryb nie wymaga żadnych modyfikacji w przypadku realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego – informuje Ministerstwo Gospodarki. Jeżeli natomiast wynagrodzenie partnera prywatnego nie pochodzi wyłącznie od podmiotu publicznego i przynajmniej w części polega na prawie do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowalne lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101). Ponieważ ustawa koncesyjna jest dostosowana do przedsięwzięć PPP, przewiduje się bezpośrednie zastosowanie jej przepisów.

Obowiązki stron

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma charakter ramowy. Na jej podstawie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią. Z kolei podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Zaś każda ze stron ponosi część ryzyka powodzenia przedsięwzięcia. Poszczególne zobowiązania w ramach umowy o PPP mogą być wyrażone w formie określonej w istniejących przepisach np. kodeksu cywilnego – przypomina ministerstwo. Więcej na ten temat: www.mg.gov.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 2009 r. nr 19, poz. 100).