Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) precyzyjnie określa przesłanki prawidłowego powzięcia uchwały zarządu. Zapada ona bezwzględną większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej, a może być powzięta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu (art. 371 par. 2 i 3 k.s.h.). Precyzyjnemu określeniu przesłanek powzięcia uchwały zarządu nie towarzyszy jednak ani określenie skutków naruszenia przepisów ustalających te warunki formalne, ani też trybu kwestionowania uchwał zarządu. Tym niemniej, wobec braku regulacji negatywnej, należy przyjąć, że ich zaskarżanie jest dopuszczalne.

Zgodnie z art. 2 k.s.h. w kwestiach nieuregulowanych w k.s.h. stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Do uchwał zarządu może znaleźć zastosowanie art. 58 k.c., a zwłaszcza par. 1 tego przepisu stanowiący, że czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna. Przynajmniej niektóre uchwały zarządu mają charakter czynności prawnych i mogą być sankcjonowane za pośrednictwem art. 2 k.s.h. w zw. z art. 58 par. 1 k.c. Jeżeli np. o posiedzeniu zarządu zawiadomiono tylko niektórych jego członków, a powzięto na nim uchwałę dotyczącą np. nabycia nieruchomości, to taka uchwała może zostać zaskarżona jako naruszająca przepis prawa.

Podstawą do wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności uchwały zarządu w związku z naruszeniem przepisu prawa jest art. 189 k.p.c. dający każdemu, kto ma w tym interes prawny, uprawnienie do żądania ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego. Przepis ten jest aprobowany jako podstawa do zaskarżania uchwał rady nadzorczej (por. wyrok SN z 18 lutego 2010 r., II CSK 449/09). Może znaleźć zastosowanie – na analogicznych zasadach – także do kwestionowania uchwał zarządu. Interes prawny w zaskarżeniu mogą mieć akcjonariusze, członkowie zarządu nieuczestniczący w podejmowaniu uchwały, członkowie rady nadzorczej, a nawet osoby trzecie, o ile uchwała dotyczy sfery ich prawnie chronionych interesów.

dr hab. Katarzyna Bilewska, adwokat, kieruje Zespołem Sporów Korporacyjnych w kancelarii Salans