STAN FAKTYCZNY: Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Z ustaleń dokonanych przez wojewodę wynikało, iż przedmiotowe studium zostało uchwalone z naruszeniem obowiązujących przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Z UZASADNIENIA: 15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227), wprowadzając m.in. zmiany w procedurze sporządzania i uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustawa ta nie przewidziała przepisów przejściowych dla rozpoczętych procedur planistycznych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Zgodnie z art. 46 powołanej ustawy przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 14 wyżej wymienionej ustawy przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy rozumieć m.in. zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. W ocenie organu nadzoru nie spełniono tego wymogu w zakresie, o jakim mowa w art. 39 ustawy, przede wszystkim organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa (prognozę oddziaływania na środowisko) nie podał, bez zbędnej zwłoki, do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie. Poza tym zdaniem wojewody w podstawie prawnej obwieszczenia (ogłoszenia) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą brak było art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W ocenie wojewody naruszony został także art. 72 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z par. 3 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. nr 118, poz. 1233). W powołanym art. 72 ustawy określono, jakie wymagania w zakresie ochrony środowiska powinno spełniać m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Powyższe wymagania (art. 72 ust. 1 pkt 1–3 ustawy) określa się na podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju sporządzanego dokumentu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań (art. 72 ust. 4 ustawy). Natomiast zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dane zawarte w materiałach planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu studium, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu.

Zdaniem wojewody opracowanie ekofizjograficzne z 1995 roku, które zostało załączone do dokumentacji formalno-prawnej uchwalonego studium, nie spełniało wymogu aktualności, o którym mowa wyżej. Poza tym przy sporządzaniu przedmiotowego aktu planistycznego doszło do naruszenia zasad sporządzania studium, a mianowicie niektóre tereny na planszy – Uwarunkowania rozwoju wynikające z zagospodarowania przestrzennego miasta pozostawiono bez określenia ich przeznaczenia (białe plamy), co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym w studium obligatoryjnie uwzględnia się uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody łódzkiego PNK.I. 0911/ 259 /2009