STAN FAKTYCZNY: Gmina zwróciła się do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) z wnioskiem o udzielenie informacji o pracownikach samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy. Dyrektor KRK odmówił wydania zaświadczeń z powodu nieopłacenia wniosku. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy przez ministra sprawiedliwości. Wskazano wówczas, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o KRK, pracodawcy samorządowi występujący z zapytaniem do pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym są obowiązani ponosić stosowną opłatę.

Z UZASADNIENIA: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę gminy, podkreślając, iż obowiązek wystąpienia do KRK o udzielenie informacji o pracowniku samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym nałożony został nie na organy gminy, lecz na pracodawców samorządowych. Orzeczenie takie zostało utrzymane w mocy przez NSA.

Rozważając zasadnicze w sprawie zagadnienie, NSA podkreślił, że zadania publiczne to zadania na rzecz wspólnoty gminnej, związane z zaspokojeniem potrzeb zbiorowych. Zadania publiczne, co wynika z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje przez swoje organy: radę gminy oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Organ wykonawczy, a zatem wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, z tym że zarazem jest jego kierownikiem oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Organy gminy i jej aparat pomocniczy - urząd gminy i gminne jednostki organizacyjne - są natomiast powołane do wykonywania zadań publicznych. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa z o pracownikach samorządowych. Stosownie do tej regulacji wykonywanie przez wójta czynności za pracodawcę samorządowego jest działaniem w jego imieniu i ze skutkiem prawnym dla jednostki organizacyjnej gminy, będącej pracodawcą samorządowym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Jego czynności odnoszące się do pracowników urzędu należy więc kwalifikować jako czynności pracodawcy samorządowego, a nie organu samorządu terytorialnego.

W konsekwencji NSA stwierdził, iż zatrudnianie pracowników samorządowych nie jest wykonywaniem przez organy samorządu terytorialnego zadania publicznego, w tym także w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy o KRK.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. I OSK 13/08