Dopuszczalne jest złożenia oferty wspólnej, lecz to na zamawiającym spoczywa obowiązek, aby warunki udziału w postępowaniu opisać w sposób jednoznaczny oraz możliwie jak najpełniejszy, a przy tym nieograniczającym konkurencji dla innych potencjalnych oferentów. Przepisy prawa zamówień publicznych w art. 23 dopuszczają możliwość wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie publiczne. Koniecznym do tego elementem jest, by:

● oferenci złożyli razem ofertę oraz

● ustanowili pełnomocnika do reprezentowania konsorcjum.

Kodeks cywilny nie reguluje umowy konsorcjum jako odrębnej, Zastosowanie do takich umów ma zasada swobody kształtowania umów. Utworzenie konsorcjum ma na celu zobowiązanie uczestniczących w nim wykonawców do współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez podejmowanie oznaczonych w umowie działań.

Działalność pełnomocnika

Konsorcjum zobowiązane jest do ustanowienia swojego pełnomocnika, który będzie odpowiedzialny za bieżące kontakty z potencjalnymi zamawiającymi, m.in. w sprawie wyjaśnień co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) czy zmiany terminów w postępowaniu. Formuła ta jest korzystna, gdyż zamawiający będzie zobowiązany wyłącznie do pełnomocnika wysłać zawiadomienie o czynnościach podejmowanych w postępowaniu czy o jego zakończeniu. Artykuł 23 ust. 2 prawa zamówień publicznych mówi, że wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis, o którym mowa, pozwala uznać, że wykonawca może samodzielnie złożyć ofertę, ale jest on zobowiązany wraz z ofertą załączyć informację o tym, że pełnomocnik taki został ustanowiony, co będzie dla zamawiającego przesłanką do twierdzenia, że dalsze czynności w postępowaniu będzie wykonywał właśnie on. Pełnomocnictwo winno również zawierać określenia w zakresie substytucji do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dokument taki złożyć musi każdy z wykonowców - członków konsorcjum oddzielnie, gdyż tylko takie zachowanie upoważnia do kompleksowego działania.

Pełnomocnik może mieć uprawnienia w szczególności do składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczeń i zawiadomień albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Działanie pełnomocnika traktować należy jako działanie każdego z wykonawców, gdyż rodzi ono skutki dla wszystkich członków konsorcjum. Fakt ustanowienia pełnomocnika świadczy o tym, że wyzbywają się oni prawa do osobistego działania i upoważniają osobę szczególnego zaufania (lidera konsorcjum) w ich ocenie do reprezentacji określonego podmiotu.

Pełnomocnikiem nie musi być ustanowiony wykonawca wchodzący w skład konsorcjum. Artykuł 23 ust. 2 prawa zamówień publicznych nie ogranicza wskazania kilku pełnomocników. Osoby takie:

● reprezentują konsorcjum w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub;

● reprezentują konsorcjum w postępowaniu oraz są upoważnione do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Większa liczba pełnomocników może rodzić pewne problemy dla wykonawców, np. z ewentualnym informowaniem jednego z pełnomocników, a nie wszystkich ustanowionych przez konsorcjum (chyba że pełnomocnictwo wymaga ich wspólnego działania).