Zawarcie umowy o najem okazjonalny daje właścicielom domów i mieszkań możliwość zwrócenia się do komornika o eksmisję uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego. Jest to możliwe dopiero w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania najmu.

Oświadczenie egzekucyjne

Aby właściciel mógł skorzystać z ochrony prawnej, jaką daje mu umowa o najem okazjonalny, musi on zawrzeć ją w przewidzianej ustawą o ochronie praw lokatorów procedurze i następnie zarejestrować w urzędzie skarbowym. Umowa o najem okazjonalny daje właścicielowi gwarancję bezpieczeństwa głównie dlatego, że musi być do niej dołączone notarialne oświadczenie lokatora. W jego treści poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia używanego mieszkania w terminie wskazanym przez właściciela.

Ponadto umowa o najem okazjonalny powinna zawierać jeszcze przynajmniej dwa elementy. Pierwszym z nich będzie wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł on zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Jest to zwyczajne podanie adresu nieruchomości, do której będzie mógł przeprowadzić się najemca w przypadku eksmisji. Nie może to być jednak adres przypadkowy. A to dlatego, że do umowy musi być dołączone obowiązkowo także oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Takie oświadczenie może mieć zwykłą formę pisemną, jednak na żądanie wynajmującego najemca będzie musiał złożyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wskazanie lokalu zastępczego rodzi ten skutek prawny, że najemca już w chwili podpisania umowy zgadza się na wszelkie konsekwencje związane z łamaniem jej postanowień. Do najsurowszej z nich należy konieczność opróżnienia zajmowanego lokalu bez postępowania eksmisyjnego i gwarancji otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Komornik pomoże odzyskać lokal.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Wypowiedzenia umowy (wzór wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego)
- Skutków fikcyjnego adresu