STAN FAKTYCZNY: Wojewoda podlaski jako organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję starosty w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku garażowego. Postępowanie uznano za bezprzedmiotowe z powodu zrealizowania procesu budowlanego oraz uzyskania przez inwestorów w postępowaniu naprawczym ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku.

Na tę decyzję wpłynęła do białostockiego WSA skarga, w której sformułowano zarzuty naruszenia art. 7, 8, 9, 77, 107 par. 1 i 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Zdaniem skarżącej wybudowany garaż z uwagi na fakt zajęcia części jej działki ogranicza możliwość gospodarowania nią. Uznała zatem, iż należy rozważyć konieczność nakazania rozbiórki części budynku.

Z UZASADNIENIA: Oceniający niniejszą sprawę sąd zauważył, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż decyzja starosty wydana została po zrealizowaniu inwestycji. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nie przewiduje możliwości wydawania następczych decyzji o pozwoleniu na budowę. Niedopuszczalne byłoby wydanie przez organ architektoniczno–budowlany innego rozstrzygnięcia w przedmiocie pozwolenia na budowę w stosunku do inwestycji, która została już zrealizowana. Wynika to wprost z treści art. 28 ust. 1, który mówi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejność działań określona została jednoznacznie – najpierw wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a dopiero później rozpoczęcie robót budowlanych. Samowolne zrealizowanie inwestycji skutkuje wszczęciem postępowania naprawczego przez organy nadzoru budowlanego, które w efekcie może prowadzić do legalizacji takiej samowoli.

W rozpoznawanej sprawie wszczęte przez organy nadzoru budowlanego postępowanie naprawcze w trybie przepisów prawa budowlanego zakończyło się ostatecznie tym, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana. Zdaniem sądu, inwestor, który prowadził roboty budowlane na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która to decyzja została następnie wyeliminowana z obrotu prawnego, nie może być potraktowany, jako osoba dopuszczająca się samowoli budowlanej. A zatem prawidłowo organ nadzoru budowlanego pierwszego stopnia wszczął postępowanie naprawcze wobec spornej inwestycji. W efekcie niedopuszczalne jest prowadzenie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, jeśli inwestycja została zrealizowana. Zrealizowanie inwestycji jest podstawą do umorzenia postępowania, prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Tę przesłankę zauważył starosta, wydając decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę garażu. Powyższe rozstrzygnięcie jest zgodne ze stanem faktycznym, a przy tym nie uchybia przepisom postępowania administracyjnego.

Sygn. akt II SA/Bk 812/08