Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 beneficjentami działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej mogą być gminy, jednoosobowe spółki gminy, a także gminne zakłady budżetowe. Pomocy udziela się na realizację projektów m.in. w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Procedury związane z dofinansowaniem projektów, o których mowa, określone zostały w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Małe gminy

Pomoc w ramach działania – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej może być przyznana na projekt realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, oraz na projekt spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu. Na poziomie urzędów marszałkowskich prowadzona jest weryfikacja, czy na dane przedsięwzięcie wnioskodawca nie otrzymał wsparcia lub czy nie została z nim zawarta umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczególności: zakup materiałów i wykonanie prac budowlano-montażowych, zakup niezbędnego wyposażenia. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu.