Sześć miejscowości uzyskało z początkiem 2010 roku prawa miejskie, powstała jedna nowa gmina, a kilkanaście kolejnych zmieniło swoje granic. Najważniejsze z nich to włączanie podmiejskich miejscowości do miast. Powiększony został m.in.: Rzeszów – o ok. 30 km kw., Reda – o 5 km kw. (z gminy Puck), i Przemyśl – o wieś Kruhel Wielki czy Koszalin o Jamno i Łabusz.

Zmiany w granicach gminy i miast nakładają pewne obowiązki na nowe władze lokalne. W pierwszej kolejności powinny one zapewnić nowym mieszkańcom wymianę dokumentów, w tym przede wszystkim dowodów osobistych i praw jazdy. Konieczna jest także pomoc w odpowiedniej rejestracji podmiotów gospodarczych, zmian w zakresie ewidencji gminnych podatków czy opłat. Dodatkowo zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym na nowo wcielonych terenach władze gminy muszą zapewnić zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym m.in. sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony zdrowia czy lokalnego transportu zbiorowego. Wiąże się to z zabezpieczeniem środków finansowych w gminnych budżetach.

Procedury łączenia

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.
Warto pamiętać, że takie rozporządzenie może być wydane również na wniosek zainteresowanej rady gminy. Wspomniana ustawa określa również kryteria, którymi powinna kierować się rada przy wszelkich zmianach terytorialnych, zmianach statusu gminy z wiejskiej na miejską czy ustalania siedziby władz gminy.
Ustalenie i zmiana granic gmin powinny być dokonywane w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Z kolei nadanie gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane są w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy. Ze względu na doniosłe znaczenie zmian wszelkie roszady w podziale administracyjnym kraju następują 1 stycznia.