■  UDZIAŁ W PODATKU

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2008 roku wyniesie 36,49 proc. - poinformowało w specjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Oznacza to wzrost udziału samorządów w podatkach dochodowych od osób fizycznych o prawie 0,3 punktu procentowego. Ministerstwo Finansów poinformowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203, poz. 1966 ze zm.), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 tej ustawy, w 2008 roku będzie wynosił 36,49 proc., a więc będzie wyższy niż w 2007 roku o 0,27 punktu procentowego.

■  DŁUGI GMIN I POWIATÓW

Według sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego łączna kwota zadłużenia wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku wynosiła prawie 25 mld zł, a więc około 1/5 wykonanych w poprzednim roku dochodów. W stosunku do 2006 roku oznaczało to wzrost o prawie 4 mld zł (17proc). W łącznej kwocie zobowiązań wszystkich samorządów nastąpił wzrost zadłużenia województw (z 4,2 proc. w 2005 roku do 6,3 proc. w 2006 roku) i wzrost udziału zobowiązań powiatów z 8,6 proc. w 2005 roku do 10,0 proc. w 2006 roku. Zadłużenie gmin utrzymuje się na podobnym poziomie, tj. 38,4 proc. w 2006 roku i 38,1 proc. w 2005 roku.

■  MONITORING W SZKOŁACH

Do 21 września samorządy mają czas na składanie do wojewodów wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa monitoringu w szkołach. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa będzie mogło być także przeznaczone na modernizowanie i rozbudowę już funkcjonujących w szkołach i placówkach systemów monitoringu wizyjnego.

■  STAWKI ZA WYCINKĘ

Ukazał się projekt obwieszczenia ministra środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na 2008 rok. Celem wprowadzenia obwieszczenia jest utrzymanie realnej wysokości stawek opłat i kar, zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Opłaty, o których mowa w obwieszczeniu, zostają przekazywane na konto gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Źródło: PAP, MF, MOŚ