Zanim przyszły nabywca zdecyduje się zakupić nieruchomość, powinien zapoznać się z jej księgą wieczystą. Sąd, który ją prowadzi, nie może odmówić wglądu do niej. Księgi wieczyste są jawne i nie trzeba uzasadniać, w jakim celu chcemy się zapoznać z ich treścią. Natomiast udostępnienia aktu księgi wieczystej może domagać się tylko osoba mająca w tym interes prawny, na przykład przyszły nabywca nieruchomości.

Czy jest obciążona hipoteką

Na podstawie wpisów do księgi przyszły nabywca może ustalić, jaki jest aktualny stan nieruchomości. Przyjmuje się, że niewykreślone wpisy w księdze wieczystej są zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Niektóre prawa mogą:

● powstać,

● zostać przeniesione,

● ulec zmianie

tylko wówczas, gdy zostaną wpisane do księgi wieczystej.

Osoby zainteresowane stanem prawnym nieruchomości powinny zwrócić uwagę na to, czy nie została ona obciążona hipoteką wpisaną do księgi wieczystej. Zakupując nieruchomość obciążoną hipoteką, należy liczyć się z tym, że wierzyciel posiadający takie zabezpieczenie może dochodzić zaspokojenia od nowego właściciela, mimo że to nie jemu – na przykład – użyczył kredytu. W dodatku ma on pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi aktualnego właściciela nieruchomości.

Cztery działy

Informacje o nieruchomości znajdują się w czterech działach księgi wieczystej.

Pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz prawa związane z jej własnością, natomiast drugi wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego. Wskazany jest więc tam właściciel i użytkownik wieczysty z podaniem nazwiska, imienia oraz imion rodziców, gdy jest nim osoba fizyczna. Gdy nieruchomość należy do spółki cywilnej, to jako właściciele są wpisani wszyscy wspólnicy. Firmę i siedzibę spółki wpisuje się, gdy właścicielem jest np. spółka jawna albo komandytowa. Oprócz tego wpisuje się również PESEL lub REGON, jeżeli właściciel albo użytkownik wieczysty taki numer posiada.