Na żądanie rodziców można już ubiegać się o paszport biometryczny dla dziecka do piątego roku życia. Musi ono jednak być obecne przy składaniu wniosku paszportowego. Takie zmiany wprowadzają przepisy znowelizowanej ustawy o dokumentach paszportowych i opłacie skarbowej, które już obowiązują.

Zgodnie z nowymi regulacjami dzieciom do pięciu lat mogą być wydawane paszporty tymczasowe i biometryczne. Obecność małoletniego, który nie ukończył pięciu lat, jest wymagana jedynie przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego na żądanie rodziców. Ważność paszportu nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty jego wydania. W pozostałych przypadkach obecność dziecka nie jest konieczna.

Przy odbiorze dokumentu paszportowego dla małoletniego do 18 roku życia jego obecność nie jest wymagana.

Uregulowane zostały także zasady przyznawania ulg dla dzieci, które nie podjęły jeszcze nauki w szkole. Zapłacą one za paszport 30 zł. Z kolei za paszport dla dziecka do 13 roku życia trzeba zapłacić 60 zł (obecnie za paszport dziecka, które ukończyło siedem lat, trzeba zapłacić 60 zł), a dla osoby dorosłej i dziecka powyżej 13 roku życia – 140 zł. Na 50-procentowe zniżki mogą liczyć m.in. uczniowie, studenci, emeryci i renciści, natomiast osoby po ukończeniu 70 roku życia za paszport nie płacą.

Nowelizacja umożliwia uzyskanie przez obywatela polskiego drugiego paszportu. Okres jego ważności wynosi dwa lata od daty jego wydania. Uzyskanie dodatkowego paszportu jest możliwe w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności w szczególności związanych z ochroną życia i zdrowia, poważnymi trudnościami w prowadzeniu działalności humanitarnej, względami bezpieczeństwa państwa oraz posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy krajów pozostających w złych stosunkach. Uprawnienie do wydania drugiego paszportu należy do ministra spraw wewnętrznych. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 280 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami wydawanie paszportu należy do wojewody właściwego ze względu na stałe miejsce pobytu składającego wniosek. W razie jego braku, bierze się pod uwagę miejsce ostatniego stałego pobytu. W ustawie wskazano przypadki uprawniające do wydania paszportu tymczasowego. Rozszerzono też krąg osób uprawnionych do paszportu dyplomatycznego. Może on być wydany prezesowi, wiceprezesowi i sędziom Trybunału Konstytucyjnego, pierwszemu prezesowi i prezesom Sądu Najwyższego, a także prezesowi i wiceprezesom Naczelnego Sądu Administracyjnego.

280 zł trzeba zapłacić za wydanie drugiego paszportu