Czytelnik zdał egzamin na aplikację adwokacką we wrześniu 2009 r. Zajęcia teoretyczne rozpoczęły się w styczniu 2010 r. Aplikant chciałby uzyskać informację dotyczącą obowiązku odbywania praktyk w sądach.

– Czy aplikanci pierwszego roku będą mieli obowiązek uczęszczania na zajęcia praktyczne w sądach i prokuraturach – pyta pan Piotr z Wrocławia.

Tak. Zgodnie z prawem o adwokaturze aplikanci pierwszego roku mają obowiązek odbycia szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury. W tym celu prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zawiera co roku porozumienie z dyrektorem Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Treść porozumienia ustala plan szkolenia, mając na uwadze praktyczne i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądownictwa powszechnego i prokuratury. Porozumienie określa też sposób odbywania szkolenia, czas trwania oraz wysokość wynagrodzenia za jego przeprowadzenie.

Uzgodniono już treść tegorocznego porozumienia. Zgodnie z ustaleniami seminaryjne zajęcia teoretyczne będą się odbywały w wymiarze 18 godzin zegarowych. Aplikanci będą mieli również obowiązek uczestniczenia w zajęciach praktycznych. Ich zakres będzie obejmował 216 godzin zegarowych, przy czym szkolenia będą podzielone na cztery bloki tematyczne. Na zapoznanie się z zakresem działania wydziałów sądów cywilnych zostało przeznaczone 40 godzin, karnych 60 godzin, a gospodarczych 36 godzin zegarowych. Szkolenie z zakresu działania pozostałych sądów, wydziałów sądów i innych komórek organizacyjnych będzie obejmowało 50 godzin. Natomiast działanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zostanie przedstawione w ciągu 30 godzin. Harmonogramy zajęć będą określone w porozumieniach między dziekanami okręgowych rad adwokackich a prezesami sądów okręgowych i prokuratorami okręgowymi.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188).