Ma to dotyczyć tych przedsiębiorstw, które posiadają tzw. infrastrukturę krytyczną. Chodzi o infrastrukturę do: wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej; wydobycia, rafinacji, przetwarzania, magazynowania i przesyłania rurociągami ropy naftowej. Będzie to również infrastruktura służąca do produkcji, wydobycia, rafinacji i przesyłania gazu oraz terminale skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Za przyjęciem ustawy głosowało 377 posłów, przeciw było 31, a jeden wstrzymał się od głosu.

Chodzi o ustawę o szczególnych uprawnieniach ministra skarbu oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. Ma ona umożliwić prawidłowe gospodarowanie mieniem obejmującym obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej w sektorze energii.

Sejm przyjął dziś poprawkę PSL

Sejm przyjął dziś poprawkę PSL, która włącza do tzw. infrastruktury krytycznej - infrastrukturę służącą do magazynowania i przesyłania rurociągami także produktów ropopochodnych.

Według ustawy, listę w sprawie tzw. infrastruktury krytycznej ma sporządzać dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Nowe przepisy dotyczą spółek, które prowadzą działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej, a także firm paliwowych. Wobec decyzji władz takich firm minister skarbu będzie mógł stosować prawo sprzeciwu.

Sprzeciw szefa resortu skarbu może dotyczyć uchwały podjętej przez zarząd spółki w sprawie m.in.: jej rozwiązania, zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji części jej mienia. Minister skarbu może również wyrazić sprzeciw wobec przyjęcia planu rzeczowo-finansowego lub wieloletniego planu strategicznego spółki.