Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wczoraj skargę konstytucyjną spółki „Metal Color Polska”. W orzeczeniu stwierdził, że w zakresie, w jakim kodeks postępowania cywilnego uniemożliwia zaskarżenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd II instancji jest sprzeczne z konstytucją. Tym samym art. 3941 par. 2 k.p.c. traci moc.

Wobec „Metal Color Polska” sp. z o.o. zasądzono koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym. Skarżąca spółka zaskarżyła to postanowienie zażaleniem, które sąd apelacyjny odrzucił, nie wskazując przy tym podstawy prawnej takiego rozstrzygnięcia ani nie uzasadniając go w żaden sposób. Pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o uzasadnienie postanowienia. Sąd apelacyjny odmówił sporządzenia uzasadnienia.

Zdaniem TK rozstrzygnięcie o kosztach postępowania powinno podlegać weryfikacji niezależnie od kontroli samego wyroku w jego warstwie merytorycznej. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu następuje dopiero w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, a w zakresie orzekania o kosztach procesu za sąd I instancji należy uznać ten sąd, który orzekł o zwrocie kosztów w danym zakresie po raz pierwszy. W tej sprawie sąd apelacyjny, formalnie sąd II instancji, o kosztach procesu za obydwie instancje orzekał po raz pierwszy.

Sygn. akt SK10/09