Interesującą formą finansowania rozwoju firm są m.in. fundusze venture capital. Ze swojej istoty fundusze te finansują podmioty na początkowej fazie rozwoju, kierując się przy tym własnym celem w postaci realizacji zysku (stopy zwrotu z inwestycji) w perspektywie średniookresowej. Istotnym uzupełnieniem do oferty funduszy typu venture capital są również tzw. fundusze mezzanine. Samo pojęcie mezzanine pochodzące z języka francuskiego oznacza półpiętro (antresolę), co oddaje istotę tego sposobu finansowania. Jest to bowiem finansowanie tymczasowe (pomostowe) do czasu znalezienia innych, bardziej stabilnych i długookresowych metod. Finansowanie to opiera się na dwóch komponentach. Jednym z nich jest dług, czyli udzielenie spółce pożyczki lub wykup wyemitowanych przez nią obligacji, zaś drugim elementem jest zaangażowanie kapitałowe pożyczkodawcy w strukturę właścicielską pożyczkobiorcy. Innymi słowy, podmiot finansujący sam jest współwłaścicielem podmiotu, którego rozwój finansuje (dzięki czemu posiada bardzo realne zabezpieczenie udzielonego finansowania). Ponadto partycypuje w zyskach wygenerowanych przez pożyczkobiorcę w zależności od tempa rozwoju takiego podmiotu.

Bardzo ważną rolę dla finansowania rozwoju firm odgrywają też tzw. fundusze private equity, które angażują się kapitałowo w podmioty o ustalonej już pozycji rynkowej. Warto przy tym przypomnieć, że zaproszenie funduszu private equity do finansowania dalszego rozwoju spółki łączy się jednak z koniecznością podzielenia się wpływami w spółce, a także adekwatną zmianą struktury właścicielskiej, pojawieniem się nowych członków w organach spółki, a także dość istotnym wpływem nowego inwestora na kierunki rozwoju i decyzje menedżerskie. Możliwe są też inne formy finansowania. Omówimy je wkrótce. Należy wyrazić nadzieję, że takie alternatywne wobec kredytu bankowego sposoby finansowania rozwoju firm na trwałe zagoszczą w naszych realiach gospodarczych.