Mnożą się błędy we wnioskach i formularzach składanych przez urzędy i przedsiębiorców o przyznanie dotacji unijnych.

Dzisiaj kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji spotyka się z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami wyższych uczelni w sprawie poprawy skuteczności wykorzystania pieniędzy unijnych. Celem spotkania jest wyjaśnienie wątpliwości i sprecyzowanie, na czym polegają błędy popełniane przez beneficjentów. Zaproszono ok. 150 wnioskodawców, którzy nieskutecznie ubiegali się o dofinansowanie swoich projektów w resorcie.

– Aplikacje dotyczą programu w ramach kapitału ludzkiego, określanego jako Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej – wyjaśnia Małgorzta Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA.

– Chodzi tu na przykład o takie sytuacje, gdy firma organizuje szkolenie, którego zadaniem jest poprawa funkcjonowania urzędu.

Jerzy Siekiera, naczelnik wydziału w Departamencie Administracji Publicznej, twierdzi, że ponad połowa złożonych wniosków nie przeszła weryfikacji merytorycznej.

Programy składane przez firmy muszą dotyczyć trzech dziedzin: poprawy stanowionego prawa przez jednostki samorządu terytorialnego (uchwał i decyzji administracyjnych) albo wdrażania nowych narzędzi zarządzania urzędem, np. systemu zarządzania jakością ISO, przeprowadzania badań na satysfakcję klientów, w których wkład własny wynosi 10 proc. całości kosztów. Trzeci obszar jest związany z partycypacją społeczną, czyli np. wprowadzeniem kodeksu etycznego w urzędzie.

W tych wypadkach często wnioski są zwracane z zaznaczeniem przez ministerstwo błędnie wypełnionych rubryk. Przy korekcie te wady nie znikają, więc procedura rozpatrywania aplikacji bardzo się wydłuża. W ramach tego programu przeznaczono 252 mln euro dotacji na lata 2007–2013, z czego 75 mln euro pozostało do zagospodarowania w ramach tegorocznego konkursu.

Najczęstsze błędy popełniane przez wnioskodawców to: brak podpisu pod wnioskiem, koszty zarządzania projektem przekraczają 25 proc. albo brak określenia efektów wdrożenia danego przedsięwzięcia.

Kolejne spotkanie w sprawie wykorzystania dotacji unijnych, tym razem z organizacjami pozarządowymi, ministerstwo planuje na 17 lutego 2010 r. Tematem tego forum będzie usprawnienie przepływu dotacji między resortem a NGO (organizacje pozarządowe).