Senat przyjął z poprawkami nowelizację procedury administracyjnej i ustroju sądów administracyjnych, która wprowadza m.in. instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Nowe przepisy przewidują też, że wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, podobnie jak prezesi i wiceprezesi w wojewódzkim sądzie administracyjnym, będą powoływani na pięcioletnią kadencję. Zgodnie z przyjętą poprawką prezesi będą powoływani najwyżej na dwie kolejne kadencje. Nowelizacja nakłada też obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń na stronę i uczestnika postępowania mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą. W razie niedopełnienia obowiązku sąd wzywa stronę, aby uzupełniła brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwie pod rygorem odrzucenia skargi. Do katalogu stanowisk w sądach administracyjnych dodano starszych referendarzy sądowych i starszych asystentów sędziów.

Po wejściu w życie przepisów skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia będzie przysługiwać od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe. W wyjątkowych przypadkach skarga taka będzie również przysługiwać, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela. Skargę będzie można wnieść w terminie dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Ustawa z poprawkami senatorów trafi powtórnie do Sejmu.

Podstawa prawna

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.