Mirella Lechna

radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Jednym z takich dokumentów jest aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 p.z.p. wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (par. 2 ust. 1 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). Zgodnie z par. 2 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską, zamiast zaświadczenia z polskiego rejestru karnego, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą.

Jaki jednak dokument na potwierdzenie niekaralności może złożyć wykonawca, jeśli w kraju, w którym ma siedzibę, nie wydaje się urzędowych zaświadczeń w tym zakresie? Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, wykonawca może przedstawić oświadczenie o niekaralności złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ocena prawidłowości dokumentów zagranicznych pozostaje w gestii zamawiającego. Może się zdarzyć, że rozstrzygnięcie wątpliwości w tym zakresie będzie wymagało zaangażowania biegłego w zakresie prawa kraju, w którym dokumenty zostały wydane. W razie stwierdzenia błędów w złożonych dokumentach, zamawiający, co do zasady, ma obowiązek wezwać wykonawców do złożenia prawidłowych dokumentów w określonym terminie.