Prokurator, sąd lub sam skazany będzie mógł się zwrócić do kierownika zakładu karnego o nadanie statusu osadzonego szczególnie chronionego. Nad przebiegiem reformy zakładów karnych czuwać będzie Rada Polityki Penitencjarnej. Więzień szczególnie chroniony będzie podlegał regularnej kontroli medycznej, będzie pod stałą opieką psychologa, a przede wszystkim ograniczony zostanie dostęp osób trzecich.

– Specjalnie chronieni osadzeni będą poddawani kontroli osobistej kilka razy dziennie – tłumaczył zasady reformy podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. – Tego typu tryb stosowany ma być wyłącznie wobec osób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa społecznego.

Środki specjalne odnosić się mają też i do tych więźniów, których życie może być zagrożone w związku z uczestnictwem w przestępstwie.

Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski poinformował także o reformie więziennej służby zdrowia. Dołączy do niej nowa kadra lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego – łącznie ponad 200 osób. Zostanie również opracowany koszyk świadczeń gwarantowanych dla więźniów.

W Centralnym Zarządzie Zakładów karnych powołane zostanie nowe biuro – kontroli więziennictwa. Nowe wyzwania, jakie stoją przed służbą więziennictwa i zmiana systemu zarządzania, będą wspierane przez specjalnie powołaną Radę Polityki Penitencjarnej.

Zmiany powinny nastąpić już za dwa, trzy miesiące, gdy zostanie uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej. Nad projektem pracuje sejmowa Komisja Sprawiedliwości.