Akcjonariusze sami mogą zwołać wspomniane zgromadzenie z ustalonym przez nich porządkiem obrad. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie regulują w szczególny sposób trybu i zasad zwołania takiego walnego zgromadzenia, z wyjątkiem wskazania, że zwołujący je akcjonariusze są uprawnieni do wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia. Wynika to z art. 399 par. 3 kodeksu spółek handlowych. Tym niemniej wydaje się uzasadnione, aby w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia poza standardowymi informacjami o czasie, miejscu oraz porządku obrad, znalazła się też informacja o zwołujących go akcjonariuszach, liczbie ich akcji lub głosów, tak aby potwierdzić uprawnienie tych osób do zwołania zgromadzenia.

Poza zagadnieniami prawnymi zwołujący akcjonariusze powinni też zadbać o zabezpieczenie techniczo-organizacyjne przebiegu zgromadzenia.

Przy okazji warto również przypomnieć przepisy art. 400 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tymi regulacjami, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Tomasz Kański

radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak