Czytelnik zdał w tym roku pozytywnie egzamin na aplikację adwokacką. Okręgowa rada adwokacka odmówiła mu jednak wpisu na listę, gdyż nie spełnił wszystkich wymogów.

– Chciałbym się odwołać. Jak mogę to zrobić – pyta pan Maciej z województwa mazowieckiego.

Aplikantem adwokackim może być osoba, która jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta musi też ukończyć wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskać tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce. Ponadto konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego. Osobie, która spełnia te warunki, nie można odmówić wpisu na listę.

Wpis następuje na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. Okręgowa rada adwokacka podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę aplikantów adwokackich w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Od uchwały tej służy odwołanie do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Natomiast od ostatecznej uchwały odmawiającej wpisu na listę aplikantów adwokackich zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę adwokacką w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich lub niepodjęcia uchwały przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołania zainteresowanemu służy skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna

Art. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz.U. nr 37, poz. 287). Ustawa weszła w życie 25 marca 2009 r.