Według prezydenta, ustawa "zbyt dalece ingeruje w samorządność i niezależność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych".

Konrad Walczuk z biura prasowego powiedział PAP, że prezydent skorzystał z uprawnień, które daje mu artykuł 122 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym prezydent przed podpisaniem ustawy może wystąpić do TK z wnioskiem w sprawie zgodności jej z Konstytucją.

W myśl Konstytucji, prezydent nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

Zgodnie z ustawą, środki zgromadzone w SKOK-ach mają podlegać publicznemu nadzorowi państwowemu. Kompetencje nadzorcze zostaną przesunięte z Kasy Krajowej SKOK do Komisji Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa ma odgrywać rolę instytucji zrzeszającej kasy i kontrolującej ich działalność pod kątem zgodności z ustawą i zaleceniami nadzorczymi KNF. Miałaby też zabezpieczać płynność finansową kas.

Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych - wszystkich kas w Polsce

Nadzór KNF będzie podobny jak w przypadku banków. Wszystkie kasy będą musiały przejść obowiązkowy audyt finansowy, KNF będzie udzielała licencji na działanie SKOK-ów. Zgoda Komisji będzie konieczna dla powołania szefa Kasy Krajowej SKOK.

Kasa Krajowa będzie spółdzielnią osób prawnych - wszystkich kas w Polsce, które będą miały obowiązek zrzeszania się w niej. Na walnym zgromadzeniu jedna kasa miałaby mieć jeden głos. Kasa krajowa pełniłaby jedynie funkcje usługowe dla SKOK i pośredniczyła w rozliczaniu pomiędzy Kasami i miała możliwość zaciągnięcia kredytu w NBP.

W zamieszczonej na stronie kancelarii prezydenta informacji czytamy, że prezydent nie jest przeciwnikiem nadzoru nad kasami, "jednakże jego zakres musi uwzględniać specyfikę kas wynikającą z ich spółdzielczego charakteru oraz rodzaju prowadzonej działalności".

"Zdaniem Pana Prezydenta przy uchwalaniu ustawy nie zostały zachowane zasady obowiązujące przy tworzeniu prawa oraz naruszone zostały fundamentalne zasady konstytucyjne, w tym przede wszystkim zasada wolności zrzeszania, zasada zaufania obywateli i ich organizacji do Państwa, zasada przyzwoitej legislacji, zasada wolności gospodarowania, zasada ochrony własności oraz zasada równości wobec prawa" - napisano.