SENTENCJA

Skutkiem prawnym przekazania wchodzącej w skład zasobu nieruchomości w trwały zarząd nie jest wyłączenie (wyjście) danej nieruchomości z zasobu. Jest nim wyłącznie przekazanie nieruchomości w faktyczne władanie trwałego zarządcy, rozumiane jako gospodarowanie tą nieruchomością.

SYGN. AKT II SA/Bk 377/06

Starosta orzekł o nieodpłatnym przyznaniu Andrzejowi D. prawa własności działki. Postępowanie toczyło się z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych jako podmiotu władającego Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. A ponieważ sporna nieruchomość został oddana w trwały zarząd Parkowi Narodowemu, decyzja została doręczona również jego dyrektorowi.

Decyzję zakwestionowała zarówno Agencja, jak i Park. SKO po rozpoznaniu odwołań wydało dwie decyzje. W dotyczącej Parku uchyliło decyzję, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania. W stosunku do Agencji umorzyło postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe. W ocenie kolegium Agencja nie jest stroną postępowania z uwagi na wcześniejsze przekazanie nieruchomości w trwały zarząd Parkowi.

Spór trafił do sądu administracyjnego i sąd przyznał rację skarżącej Agencji. Nieruchomość ta znajdowała się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i w nim pozostaje, mimo decyzji o przekazaniu w trwały zarząd Parkowi.

Jak podkreślił sąd, skutkiem prawnym przekazania wchodzącej w skład zasobu nieruchomości w trwały zarząd nie jest wyłączenie (wyjście) danej nieruchomości z zasobu. Jest nim wyłącznie przekazanie nieruchomości w faktyczne władanie trwałego zarządcy, rozumiane jako gospodarowanie tą nieruchomością. Oddana w trwały zarząd nieruchomość nie przechodzi do zasobów zarządcy, a pozostaje w dalszym ciągu w składzie zasobu. W odniesieniu do powierzonego jej mienia państwowego Agencja jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Posiada status strony postępowania w stosunku do mienia wchodzącego w skład zasobu. Przepisy co prawda wyłączyły spod tego mienie Skarbu Państwa, które znajdowało się w zarządzie parku narodowego przed przejęciem do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wyłączenie to nie obejmuje jednak mienia, które weszło do zasobu, a następnie zostało przekazane parkowi narodowemu w zarząd.

MICHAŁ STUCZYŃSKI

gp@infor.pl