Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych musi obejmować także postępowanie przedsądowe.
Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił się do premiera w kwestii uregulowania dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób ubogich. Janusz Kochanowski wskazuje, że konieczne jest stworzenie nowego, spójnego, przejrzystego i sprawiedliwego systemu udzielania pomocy prawnej osobom niezamożnym. Jest to warunek konieczny, aby zagwarantować ochronę praw obywateli.
Rzecznik podkreśla, że choć rządy wszystkich kadencji twierdziły, że sprawa ta ma charakter priorytetowy, od lat nie może zostać prawidłowo unormowana. Ponadto zwraca on uwagę na fakt, że należytą ochronę najuboższym zagwarantuje jedynie kompleksowa reforma systemu udzielania pomocy prawnej. Oznacza to, że pomoc najuboższym powinna być udzielana na każdym etapie postępowania, a więc także zanim sprawa trafi do sądu.
W związku z powyższym rzecznik zwrócił się do prezesa Rady Ministrów z prośbą o informację, na jakim etapie są prace legislacyjne nad ustawą regulującą to zagadnienie.