Czy celnik może być przeniesiony

Funkcjonariusz celny może być przeniesiony do pracy w innej miejscowości. Nie dotyczy to m.in. funkcjonariuszy kobiet w ciąży.

Kiedy celnik może być zwolniony

Funkcjonariusz celny może być zwolniony ze służby m.in. w sytuacji zrzeczenia się obywatelstwa polskiego czy skazania go za przestępstwo.

Jakich stopni mogą używać celnicy

Awans na stanowisko służbowe w Służbie Celnej może nastąpić w przypadku istnienia wolnego stanowiska służbowego i powinien być poprzedzony rekrutacją wewnętrzną.

Czy policjant może zostać celnikiem

Policjant, który chciałby zostać przeniesiony do Służby Celnej, powinien złożyć odpowiednie podanie.

Jak odbywa się mianowanie na wyższy stopień

Mianowanie na wyższy stopień służbowy w Służbie Celnej następuje odpowiednio do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii służbowej.

Czy pomoc przysługuje również po likwidacji firmy

Z pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego może skorzystać także osoba, która zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej.

Czy trzeba zawiadamiać pracodawcę

Od 1 września pracownica pobierająca zasiłek macierzyński nie będzie miała już obowiązku informowania pracodawcy o ustaleniu prawa do emerytury lub renty lub o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż pobierania tego zasiłku.

W jaki sposób ustalić wysokość diety za dobę podróży służbowej

Układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej w kraju oraz za granicą w wysokości niższej niż dieta za delegację w kraju, określona dla pracownika sfery budżetowej.

Jak oblicza się odprawę

Nagroda jubileuszowa nie jest uwzględniana w podstawie wymiaru odprawy z tytułu zwolnienia grupowego.

Czy hipoteka obciąży podzielone części

W razie podziału nieruchomości obciążonej hipoteką powstanie hipoteka łączna, która będzie obciążała wszystkie nieruchomości utworzone przez podział.

Czy BGK przestanie udzielać pożyczek

Krajowy Fundusz Drogowy uzyska dodatkowe źródło finansowania budowy dróg.

Czy można legalizować bez opłaty

Jednym z warunków zalegalizowania samowolnie wzniesionego obiektu jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Jeśli właściciel nie dopełni tego obowiązku, inspektor nadzoru ma obowiązek nakazać rozbiórkę budynku lub doprowadzenie go do stanu zgodnego z prawem.

Czy dla małżonków są wyższe gwarancje

Kwota gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla depozytów złożonych w banku wspólnie przez małżonków wynosi 100 tys. euro.

Kiedy klienci dostaną zwrot depozytów

Klienci upadłego banku szybciej niż do tej pory odzyskają swoje pieniądze. Maksymalny czas oczekiwania wynosi trzy miesiące.